Former Executive Members
Name Period
Jun Qu 2004 - 2006
Xinhui Yang 2003 - 2006
Cheng Lin 2004 - 2006
Haiwen Ye 2003 - 2006
Juan Zhao 2004 - 2006
Meiqing Hao 2003 - 2004
Hao Shao 2003 - 2004
Qinxing Xie 2003 - 2004
Yonggang Zhao 2003 - 2005
Chengluo Jin 2003 - 2006

 

   
     
Former Board Members
Name Period
Jing Jiang 2006 - 2011
Chun Huang 2006 - 2011
Ling Gao 2006 - 2011
Chen Wang 2006 - 2011
Jiannong Wang 2006 - 2011
Zhengnan Cheng 2006 - 2011
Lin Sun 2006 - 2011
Zichen Jia 2006 - 2011
Jie Ding 2006 - 2011
Ningbo Yu 2006 - 2011
Danting Wang 2006 - 2011
Yuan Chen 2005 - 2006
Tianying Zhu 2004 - 2005
Yuqin Hong 2004 - 2005
Yan Wang 2004 - 2005
Kaifeng Hu 2004 - 2005
Hong Mu 2004 - 2005
Nuo Lai 2004 - 2005
Chunli Zhao 2004 - 2005
Chunlei Liu 2004 - 2005
     
  CUZ Alumni
 
  Fraunhof Institute Beijing
 
 
 
   
  © Copyright the Chinese Union of Zurich